Dotacje Unijne

Oferujemy pełne wsparcie w procesie aplikowania o środki pomocowe współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020. W tychże latach dla przedsiębiorstw dostępne będą dotacje w ramach następujących programów wsparcia:

  • Regionalne Programy Operacyjne – każde województwo ma swój własny program, w którym przewidziane zostały środki na rozwiązywanie najistotniejszych dla niego problemów. Skupiamy swoją uwagę na Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, ale jesteśmy na bieżąco również z programami województw ościennych.
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – w tym programie przewidziano wsparcie dla przedsiębiorstw między innymi na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, finansowanie inwestycji wdrożeniowych innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych, internacjonalizację działalności gospodarczej oraz ochronę praw własności intelektualnej.
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – jest to duży program, w którym wspierane są znaczące przedsięwzięcia infrastrukturalne wpływające na zmniejszenie oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko naturalne.
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Program Operacyjny Cyfrowa Polska

W latach 2014-2020 przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się dofinansowanie następujących typów projektów:

  • projekty szkoleniowo-doradcze,
  • projekty inwestycyjne,
  • projekty badawcze,
  • projekty doradcze i proinnowacyjne,
  • projekty wspierające internacjonalizację i współpracę ponadnarodową.