Ubezpieczenie dom-mieszkanie

Ubezpieczenie domu / mieszkania

Oferujemy bardzo nowoczesne i wygodne ubezpieczenie domu lub mieszkania (w tym także inwestycji budowlanej w trakcie realizacji). Wybierz ubezpieczenie najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom.

Ubezpiecz dom, mieszkanie , budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, budowlę,
dom letniskowy, ogrodzenie, mienie na zewnątrz (chodniki, wiaty, altany, miejsca parkingowe, piaskownice, lampy ogrodowe…), garaże wolnostojące, mienie zamontowane wewnątrz (drzwi, okna, glazura, zabudowa kuchenna...), stałe elementy domu, mieszkania, budynku gospodarczego i garażu w budowie, przedmioty szklane, nagrobki nieprzewidziane zdarzenia losowe - 21 zjawisk, m in.: powódź, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, zalanie, osuwanie się ziemi, wandalizm, przepięcia…, kradzież z włamaniem, rozbój oraz dewastacja, całkowite lub częściowe stłuczenie lub rozbicie szyb (np. okiennych, drzwiowych, luster, kabin prysznicowych..., szkody wyrządzone osobom trzecim w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, NNW obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu z gwarancją świadczeń z tyt. doznanego uszczerbku, śmierci wskutek nagłego wypadku oraz świadczenia za pobyt w szpitalu, pomoc specjalistów w razie wystąpienia szkody lub awarii w ramach ubezpieczenia assistance domowego.

Ubezpiecz również koszty ochrony prawnej powstałe w związku z czynnościami życia prywatnego dokonywanymi przez Ubezpieczonego, poniesionymi przez niego lub osoby bliskie w celu ochrony swoich praw przed sądami z ich udziałem w charakterze pozwanych, podejrzanych, oskarżonych lub obwinionych; koszty porad, opinii oraz konsultacji udzielanych przez uprawnione podmioty, uzyskania dokumentów, materiałów i innych środków dowodowych (np. opinii rzeczoznawców), koszty postępowania (opłaty sądowe i zastępstwa procesowe).

NOWOŚĆ :

ubezpieczenie nagrobków - ochrona w miejscu ubezpieczenia wskazanym w Umowie, wskutek dewastacji, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, pożaru, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku obiektów, wandalizmu..., za opłatą dodatkowej składki - szkody powodziowe; wyłączenia ochrony wskazane w OWU, SU - ustalana przez Ubezpieczającego wg wart odtworzeniowej (jeśli wiek nie przekracza 10 lat) lub wart rzeczywistej, ustalana w systemie na pierwsze ryzyko.

Twoja inwestycja - ubezpieczenie inwestycji budowlanych
Twoja Inwestycja to ubezpieczenie skierowane do osób, które rozpoczynają lub prowadzą budowę, przebudowę lub remont domu mieszkalnego bądź budynku gospodarczego.

Pytania dotyczące ubezpieczenia domku letniskowego

  1. Czy domek jest na stałe związany z gruntem
  2. Rok budowy domku
  3. Kod pocztowy i miejscowość, gdzie domek jest postawiony
  4. Ile metrów kwadratowych jest w domku
  5. W jakie elementy zabezpieczenia antywłamaniowego jest wyposażony domek
  6. Jakie ryzyka ubezpieczeniowe mają być ujęte w ofercie
  7. Jaka jest wartość nieruchomości
  8. Czy domek letniskowy jest wykonany z materiałów palnych
  9. Czy dodatkowo będzie trzeba ubezpieczyć pomieszczenia gospodarcze, obiekty małej architektury (ogrodzenia, bramy, altany, tarasy, lampy ogrodowe, chodniki, śmietniki, studnie, posągi, wodotryski, mostki, baseny, oczka wodne), ruchomości domowe czy też odpowiedzialność cywilną deliktową

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej obejmuje odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym w związku z:

1) wykonywaniem czynności życia codziennego na terenie nieruchomości wskazanej jako miejsce ubezpieczenia, a także w najbliższym sąsiedztwie tej nieruchomości, o ile czynności te pozostają w bezpośrednim związku z użytkowaniem nieruchomości lub mienia ruchomego w miejscu ubezpieczenia;

2) posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości, jak i mienia ruchomego w miejscu ubezpieczenia;

3) posiadaniem zwierząt domowych.