OPTIMUM PLUS – Ub. terminowe

OPTIMUM PLUS – Ubezpieczenie terminowe

CEL / ZAKRES:

------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWOWY: ochrona na wypadek śmierci Ubezpieczonego,

-----------------------------------------------------------------------------------------------

DODATKOWY: ubezpieczenia uzupełniające umowę podstawowa

-----------------------------------------------------------------------------------------------

DLA KOGO?

UBEZPIECZONY: osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 64 lat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KTO MOŻE BYĆ UBEZPIECZAJĄCYM?

Osoba fizyczna, przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do terminowego opłacania składek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA:

Na podstawie prawidłowo i kompletnie wypełnionego i opłaconego wniosku o ubezpieczenie oraz ewentualnej dokumentacji dodatkowej (np. dokumenty medyczne o zabiegach lub przebytych chorobach).

Umowa nie może kończyć się później, niż w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 65 lat

W zależności od wieku Ubezpieczonego oraz sumy ubezpieczenia obowiązkowo przeprowadzane są badania lekarskie (patrz tabela).

Towarzystwo potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polisą.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁADKA:

Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki z góry w wysokości i częstotliwości określonej w polisie, przelewem na rachunek bankowy.

Minimalna wysokość SU:

50.000 Zł

Maksymalna wysokość SU dla umowy głównej 500.000 Zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOSAŻONY:

Ubezpieczony może wskazać jednego lub więcej Uposażonych, zarówno przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak i w każdym czasie jej trwania i wymaga to formy pisemnej. Ponadto w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony może odwołać Uposażonego lub zmienić jego procentowy udział w świadczeniu. W przypadku braku uposażonych, świadczenie wypłacane jest spadkobiercom Ubezpieczonego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

WYPŁATA ŚWIADCZENIA Z TYT. SMIERCI UBEZPIECZONEGO:

W PRZYPADKU śmierci Ubezpieczonego:

Towarzystwo wypłaci świadczenie w postaci sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zdarzenia

-----------------------------------------------------------------------------------------------

UMOWY UZUPEŁNIAJĄCE:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Śmierć Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku – zawierana razem z um. podstawową

Świadczenie w przypadku zdarzenia: dodatkowa wypłata 150% SU

Śmierć Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku Komunikacyjnego – zawierana razem z um. podstawową

Świadczenie w przypadku zdarzenia: dodatkowa wypłata 200% SU